Home » MANTRA AND STOTRA » LORD SHIVA » SHRI ARDHA NAARIISWARA ASHTKAM( श्री अर्धनारीश्वर अष्टकम् )

SHRI ARDHA NAARIISWARA ASHTKAM( श्री अर्धनारीश्वर अष्टकम् )

SHRI ARDHA NAAREESWARA ASHTKAM : WRITTEN BY ADI SHANKARACHARYAThis great stotra is a prayer to Lord Shiva in the form of Ardha Nareeswara. It was written by Adi Shankaracharya. . Regular chanting of  Shri ardha naariiswara ashtkam gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes your healthy , wealthy and prosperous.

|| श्री अर्धनारीश्वर अष्टकम् ||

|| Shri ardha naariiswara ashtkam ||

 

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै
कर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।
धम्मिल्लकायै च जटाधराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Chāmpey-gaurārdha-śharīrakāyai
Karpūr-gaurārdha-śharīrakāya |
Dhammillakāyai cha jaṭāadharāya
Namaḥ Sivāyai cha namaḥ Shivāya || 1 ||

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै
चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय ।
कृतस्मरायै विकृतस्मराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Kastūri-kākud-kum-charchitāyai
Chitārajaḥ-puñj vicharchitāya |
Kṛitasmarāyai vikṛit-smarāya
Namaḥ Sivāyai cha namaḥ Shivāya || 2 ||

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै
पादाब्जराजत्फणिनूपुराय ।
हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Jhanatk-vaṇat-kankan-nūpurāyai
Pāadāabj-rāj-tphanii-nūpurāya |
hemāng-dāyai bhujagāand-gadāya
Namaḥ Shivāyai cha namaḥ Shivāya || 3 ||

विशालनीलोत्पललोचनायै
विकासिपङ्केरुहलोचनाय ।
समेक्षणायै विषमेक्षणाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Viśhāl-nīlotpal-lochanāyai
Vikāsii-pandke-ruh-lochanāya |
Samekṣhanāyai viṣahmekṣhanāya
Namaḥ Shivāyai cha namaḥ Shivāya || 4 ||

मन्दारमालाकलितालकायै
कपालमालाङ्कितकन्धराय ।
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Mandāar-mālāa-kalitāa-lakāyai
kapāl-mālāankit-kandharāya |
Divyāmbarāyai cha digambarāya
Namaḥ Shivāyai cha namaḥ Shivāya || 5 ||

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै
तटित्प्रभाताम्रजटाधराय ।
निरीश्वरायै निखिलेश्वराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Ambhodhar-śhyāmal-kuntalāyai
Taṭiit-prabhātāa-mrajaṭāa-dharāya |
Nirīśhvarāyai nikhileśhvarāya
Namah Shivāyai cha namaḥ Shivāya || 6 ||

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै
समस्तसंहारकताण्डवाय ।
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Prapañch-sṛishṭ-yunmukh-lāsyakāyai
Samast-saṃhār-katāṇḍavāya |
Jag-jjananyai jagadek-pitre
Namah Shivāyai cha namaḥ Shivāya || 7 ||

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै
स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।
शिवान्वितायै च शिवान्विताय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

Pradīpt-ratnoj-jval-kuṇḍalāyai
Sphur-nmah-pannag-bhūsanāya |
Shivānvitāyai cha Shivānvitāya
Namah Shivāyai cha namah Shivāya || 8 ||

एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो
भक्त्या स मान्यो भुवि दीर्घजीवी ।
प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं
भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः ॥

Eta-tpaṭhed-sṭakami-sṭadam yo
Bhaktyā sa mānyo bhuvi dīrghajīvee |
Prāpnoti saubhāgya-manant-kālam
Bhūyātsadā tasya samast-siddhih ||

Also read

SIDDHA KUÑJIKA STOTRAM ( सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम् )

GANGA STOTRAM ( गङ्गा स्तोत्रम् )

SHRI ANNAPOORNA STOTRAM ( श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम् )

Watch Video

TOP 10 MOST FAMOUS HINDU TEMPLES OUTSIDE INDIA