Home » MANTRA AND STOTRA » DEVI DURGA » DURGA KAVACH ( दुर्गा कवच )

DURGA KAVACH ( दुर्गा कवच )

DURGA KAVACH Durga Kavach is a collection of special shlokas from the Markandey Purana and is part of the Durga Saptashti. Chanting of these Durga Kavach shlokas is very auspicious which the devotees of Goddess Durga perform without fail. The Devi Durga Kavach is a “must do” recitation text for all those pursuing the Shakti path or worship of Divine Mother, as it basically provides a field of protection around you . Its purpose essentially is to free you from evil tendencies, so it’s a sort of functional instruction manual on psychic protection, rather than a tender love poem of praise.

|| दुर्गा कवच ||

|| Durga Kavach ||

ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । चामुण्डादेवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् । दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् ।। श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ।।

Om Asya Shrii Chandii Kavachasya |
Brahmaa Rishhih | Anushtup Chhandah | Chaamundaa Devataa
Angaanyaa- Sokta-maataro Biijam | Digbandh- Devataa- Stattvam |
Shrii- Jagadambaa Priityarthe Saptashatii Paathaan- Gatven Jape Viniyogah

ॐ नम: श्चण्डिकायै

Om Namah Shchandikaayai

मार्कण्डेय उवाच ।

ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।

यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ।। १।।

Maarkandeya Uvaacha
Om yadd-goohyam paramam loke sarv- rakshaakaram nrinaam

Yann kasya-chidaa-khyaatam tanme bruuhi pitaamah || 1 ||

ब्रह्मोवाच

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् ।

 देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ।। २।।

Brahmo Vaach
Asti goohya-tamam vipra sarv- bhuuto pakaarakam
Devya-astu kavacham punyam tach-chhri-nushva mahaamune || 2 ||

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।

तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।। ३।।

Prathamam Shailputrii cha dvitiiyam Brahmachaarinii
Tritiiyam Chandra- ghanteti Kushmaan-deti Chaturthakam || 3 ||

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।

 सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ।। ४।।
Panchamam Skandamaateti Shha-shhtham Kaatyaayaniiti cha
Saptamam Kaal-raatrii-ti Mahaa-gaurii-ti chaasht-mam || 4 ||

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ।

उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ।। ५।।
Navamam Siddhi-daatrii cha Nav-durgaah prakiir-titaah
Uktaan-yetaani naamaani brahma-naiv mahaat-manaa || 5 ||

अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे ।

 विषमे दुर्गमे चैव भयात्तार्म शरणं गताः ।। ६।।

Agni-naa dahya-maanastu shatrumadhye gato rane
Vishme durg-me chaiv bhayaartaah sharanam gataah || 6 ||

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे ।

 नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ।। ७।।
Na teshaam jaayate kinchi-da-shubham ran-sankate
Naapadam tasya pashyaami shok-duhkh-bhayam na hi || 7 ||

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ।

 ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ।। ८।।
Yaistu bhaktyaa smritaa nuunam teshhaan vriddhih prajaayate
Ye tvaan smaranti deveshi rakshase taanna sanshayah || 8 ||

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ।

 ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ।। ९।।
Pret-sansthaa tu Chaamundaa vaaraahii mahishhaasanaa
Aindrii Gaj-samaa-ruudhaa vaishhnavii garuda-asanaa || 9 ||

माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ।

 लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरि प्रिया ।। १०।।

Maaheshvarii vrishhaa-ruudhaa kaumaarii shikhii-vaahanaa
Lakshmiih padmaasanaa devii padmahastaa hari priyaa || 10 ||

श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ।

 ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ।। ११।।
Shvet-ruup-dharaa devii iishvarii vrish-vaahanaa
Braahmii hans-samaaruudhaa sarvaa-bharann-bhuushhiitaa || 11 ||

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः ।

नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नो पशोभिताः ।। १२।।
Ityetaa maatarah sarvaah sarv-yog samanvitaah
Naanaa-bharan-shobhaadhyaa naanaa-ratno pasho-bhiitaah || 12 ||

दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः ।

शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ।। १३।।
Drishyante rath-maaruudhaa devyah krodhh-samaakulaah
Shankham chakram gadaam shaktiim halam cha musalaa-yudham || 13 ||

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च ।

 कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गर्मायुधमुत्तमम् ।। १४।।
Khetakam Tomaram chaiv parashum paash-mev cha
Kuntaa-yudham trishuulam cha shaadangr-maayudh-mutt-mam || 14 ||

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ।

 धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ।। १५।।

Daityaanaan dehanaashaay bhaktaa-naam-bhayaay cha |
Dhaarayantyaa-yudhaa-niittham devaanaan cha hitaay vai || 15 ||

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे ।

 महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ।। १६।।
Namaste-astu mahaaraudre mahaaghor-paraakrame
Mahaabale mahotsaahe mahaa-bhay-vinaashiinii || 16 ||

त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवद्धिर्नि ।

 प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ।। १७।।
Traahii maa-n devi dush-prekshye shatruunnaan bhay-vardhiinii
Praachyaan rakshatu maa-maindrii aagney-yaam-agni-devtaa || 17 ||

दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋर्त्यां खड्गधारिणी ।

 प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी ।। १८।।
Dakshine-a-vatu vaaraahii nai-rityaan khadg-dhaarinii
Pratiichyaan vaarunii rakshedh vaayavyaan mrig-vaahinii || 18 ||

उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ।

 ऊध्वर्म ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा ।। १९।।
Udiichyaan Paatu kaumaarii aishaanyaan shuul-dhaarinii
Udhvarmn brahmaanii me rakshed-dhastaad vaishhnavii tathaa || 19 ||

एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ।

 जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ।। २०।।

Evam dash disho rakshech-chaamundaa shav-vaahanaa
Jayaa me chaagratah paatu vijayaa paatu prishhthatah || 20 ||

अजिता वाम पाश्वेर् तु दक्षिणे चापराजिता ।

 शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्निर् व्यवस्थिता ।। २१।।
Ajitaa vaam paarshvertu dakshine chaaparaajitaa
Shikhaamu-dghotinii rakshedumaa muurdhinir vyavasthitaa || 21 ||

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी ।

 त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके ।। २२।।
Maalaadharii lalaate cha bhruvau rakshed yashasvinii
Trinetraa cha bhruvor-madhye yam-ghantaa cha naasike || 22 ||

 शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वार्रवासिनी ।

 कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी ।। २३।।

Shankhinii chakshu-shhorm-adhye shrotra-yodvaar-vaasiinii
Kapolau kaalikaa rakshet-karn-muule tu shaadnkarii || 23 ||

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका ।

अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ।। २४।।
Naasikaayaann sugandhaa cha uttaroshh-the cha charchikaa
Adhare chaamritaa-kalaa jihvaa-yaan cha sarasvatii || 24 ||

दन्तान् रक्षतु कौमरी कण्ठदेशे तु चण्डिका ।

 घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ।। २५।।
Dantaan rakshatu kaumarii kanthadeshe tu chandikaa
Ghantikaan chitraghantaa cha mahaa-maayaa cha taaluke || 25 ||

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ।

ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ।। २६।।

Kaamaakshii chibukam rakshed vaacham me sarvamangalaa
Griivaayaan bhadrakaalii cha prishhth-vanshe dhanur-dharii || 26 ||

नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी ।

 स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी ।। २७।।
Niilgriivaa bahihkanthe nalikaan nal-kuubarii
Skandh-yoh khadnginii rakshed baahuu me vajradhaarinii || 27 ||

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च ।

 नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौरक्षेत्कुलेश्वरी ।। २८।।
Hastayor-dandinii rakshedambikaa chaangu-liishhu cha
Nakhaajn-chhuuleshvarii rakshet-kukshau-rakshet-kuleshvarii || 28 ||

स्तनौरक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ।

 हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ।। २९।।
Stanau-rakshen-mahaadevii manah shok-vinaashinii
Hridaye lalitaa devii udare shuul-dhaarinii || 29 ||

नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ।

 पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी ।। ३०।।
Naabhau cha kaaminii rakshed guhyam guhoyeshvarii tathaa
Puutnaa kaamikaa me dhram gude mahishh-vaahinii || 30 ||

कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी ।

 जङ्घे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ।। ३१।।

Katiyaan bhagavatii rakshej-jaanunii vindhyavaasinii
Janghe mahaabalaa rakshet-sarvakaam-pradaayinii || 31 ||

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी ।

 पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ।। ३२।।
Gulph-yornaar-sinhii cha paad-prishhthe tu taijasii
Paadaangu-liishhu shrii rakshet-paadaa-dhastal-vaasinii || 32 ||

नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोध्वर्केशिनी ।

 रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ।। ३३।।
Nakhaan damshh-traakaraalii cha keshaan-shchaivodhva-rkeshinii
Rom-kuupeshhu kauberii tvacham vaagiishvarii tathaa || 33 ||

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ।

 अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ।। ३४।।
Raktam-jjaava-saamaam-saanya-sthime-daansi paarvatii
Antraani kaal-raatrishcha pittam cha mukuteshvarii || 34 ||

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ।

 ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ।। ३५।।
Padmaavatii padmakoshe kaphe chuudaa-manis-tathaa
Jvaalaamukhii nakh-jvaalaam-bhedyaa sarv-sandhi-shhu || 35 ||

शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ।

 अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी ।। ३६।।

Shukram brahmaani me rakshech-chhaayaan chhatreshvarii tathaa
Ahamkaaram mano buddhin rakshen-me dharm-dhaarinii || 36 ||

प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् ।

 वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना ।। ३७।।
Praanaa-paanau tathaa vyaan-mudaanam cha samaan-kam
Vajra-hastaa cha me rakshet-praanam kalyaan-shobhanaa || 37 ||

रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी ।

 सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ।। ३८।।
Rase ruupe cha gandhe cha shabde sparshe cha yoginii
Sattvam rajast-mashchaiv rakshen-naaraayanii sadaa || 38 ||

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी ।

यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी ।। ३९।।
Aayuu rakshatu vaaraahii dharmam rakshatu vaishhnavii
Yashah kiirtin cha lakshmii cha dhanam vidyaa cha chakrinii || 39 ||

गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके ।

 पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी ।। ४०।।
Gotramindraani me rakshet-pashuunme raksha chandike
Putraan rakshen-mahaa-lakshmiir-bhaaryaann rakshatu bhairavii || 40 ||

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा ।

राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ।। ४१।।

Panthaanam supathaa rakshen-maargam kshemakarii tathaa
Raaj-dvaare mahaa-lakshmiir-vijayaa sarvatah sthitaa || 41 ||

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु ।

 तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ।। ४२।।
Rakshaa-hiinam tu yat-sthaanam varjitam kav-chen tu
Tatsarvam raksha me devi Jayantii paap-naashinii || 42 ||

पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।

कवचेना वृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ।। ४३।।

Pad-mekam na gach-chhettu yadiichchhe-ch-chhu-bhamaat-manah
Kavache-naa vrito nityam yatra yatraiv gachchhatii || 43 ||

तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः ।

 यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ।
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् ।। ४४।।

Tatra tatraarth-laabhashcha vijayah saarv-kaamikah
Yam yam chintayate kaamam tam tam praapnoti nish-chitam
Paramaish-varya-matulam praapsyate bhuutale pumaan || 44 ||

निर्भयो जायते मत्यर्म:  संग्रामेष्वपराजितः ।
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् ।। ४५।।

Nirbhayo jaayate matyarmh samgraa-meshhv-paraajitah
Trailokye tu bhavet-puujyah kavache-naa-vritah pumaan || 45 ||

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ।

 यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ।। ४६।।

Idam tu devyaah kavacham devaa-naamapi durlabham
Yah pathet-prayato nityam trisandhyam shraddhayaan-vitah || 46 ||

दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः ।

 जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ।। ४७।।
Daivii kalaa bhavet-tasya trailokye-shva-paraajitah
Jiived varsh-shatam saagram-pamrityu-vi-varjiitah || 47 ||

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः ।

 स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् ।। ४८।।

Nashyanti vyaadhayah sarve luutaa-visphot-kaadayah
S-thaavaram Jangamam chaiv kritrimam chaapi yadvishham || 48 ||

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ।

 भूचराः खेचराश्चैवजलजाश्चोपदेशिकाः ।। ४९।।
Abhi-chaaraanii sarvaanii mantra-yantraani bhuutale
Bhuu-charaah khecharaash-chaiv-jal-jaash-chop-deshikaah || 49 ||

सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ।

अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ।। ५०।।
Sahjaa kuljaa maalaa daakinii shaakinii tathaa
Antariksha-charaa ghoraa daakin-yashch mahaabalaah || 50 ||

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।

 ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः ।। ५१।।

Grah-bhuut-pishaachaa-shch yaksh-gandharv-raakshasaah
Brahma-raakshas-vetaalaah kushhmaandaa bhairavaadayah || 51 ||

नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ।

 मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् ।। ५२।।

Nashyanti darshanaattasya kavache hridi sansthite
Maano-nnatir-bhaved raag-yaste-jo-vriddhikaram param || 52 ||

यशसा वद्धर्ते सोऽपि कीर्ति मण्डितभूतले ।

 जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ।। ५३।।

Yashsaa varddharte so-a-pi kiirti mandit-bhuutale
Japet-sapt-shatii-n chandii-n kritvaa tu kavacham puraa || 53 ||

यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ।

 तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्र पौत्रिकी ।। ५४।।

Yaavad-bhuu-mandalam dhatte sashail-van-kaan-nam
Taavattishh-thati medinyaa-n santatih putra pautrikii || 54 ||

देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ।

 प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः ।। ५५।।

Dehaante paramam sthaanam yatsu-rai-rapi durlabham
Praapnoti purushho nityam mahaamaayaa prasaadatah || 55 ||

लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ।। ॐ ।। ५६।।
Labhate paramam ruupam shiven sah modate .. Om || 56 ||

Read Also

SANKAT MOCHAN HANUMAN AASHTAK ( संकट मोचन हनुमानाष्टक )

Watch Video

TOP 10 MOST FAMOUS HINDU TEMPLES OUTSIDE INDIA